Pobierz pdf:

Regulamin – XIII Rypiński Bieg po Zdrowie Doliną pobierz

 

 

 

Regulamin

XIII Rypińskiego Biegu Po Zdrowie – Doliną Rypienicy

 

8 września 2018 r.

 1. TERMIN I MIEJSCE
 • termin: zawody odbędą się 8 września 2018 r. godz. 12:00
 • miejsce / trasa: Rypin (MOSiR) – ul. Sportowa – ul. Lipnowska – Osiedle Sportowe – Kowalki – Sikory – MOSiR (łącznie 10 km)
 • na mecie oraz trasie biegu zlokalizowane będą punkty zaopatrzone w wodę; punkt odżywczy znajdował się będzie na mecie.

 

 1. CEL ZAWODÓW
 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej
 • popularyzacja biegów masowych,
 • zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu,
 • promocja miasta Rypin

 

 1. ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rypinie, ul. Sportowa 41, 87 – 500 Rypin,

Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87 – 500 Rypin

 

 1. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

9.00     – otwarcie biura zawodów

11.30   – zamknięcie listy startowej biegu głównego

12.00   – start do biegu głównego

14.00   – wręczanie nagród

16.00   – zamknięcie biura zawodów

 

 1. UCZESTNICTWO

W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy:

 • dokonają zgłoszenia swojego uczestnictwa w biegu (formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.sts-timing.pl, Zapisu do biegu będzie można dokonać również osobiście w dniu zawodów w godzinach 9.00 – 11.30
 • ukończyli 18 rok życia
 • ukończyli 16 rok życia i przedstawią pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na start w biegu
 • przedstawią zaświadczenie lekarskie o zdolności do czynnego uczestnictwa w biegach długodystansowych lub podpiszą oświadczenie o takiej zdolności i starcie na własną odpowiedzialność.
 • uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 t.j. z późn. zm.)
 • opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi oraz nie ma możliwości przeniesienia wniesionej opłaty na rzecz innego Uczestnika. Uczestnik może dokonać wpłaty w imieniu innych Uczestników Biegu. Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące płatności będą rozpatrywane w sposób indywidualny. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem.
 • za uczestnika biegu uważa się osobę, która dokonała Opłaty Rejestracyjnej.
 • Organizator umożliwi zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu.
 • bieg ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.
 • ze względów bezpieczeństwa zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, wózkach inwalidzkich, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami bez wyraźnego zezwolenia wydanego przez organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu Nordic Walking lub podobnych. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które maja zastosowanie do uczestnictwa w biegu, w szczególności zasad fair play.
 • podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć przymocowane numery startowe do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

Biuro zawodów, ul. Sportowa 41, czynne od godziny 9:00. W biurze zawodów zawodnicy otrzymają pakiety startowe. Pakiety startowe zawierają:

 • numer startowy,
 • agrafki,
 • chip do pomiaru czasu
 • oraz pamiątkową koszulkę. (Uwaga – osobom, które dokonają opłaty startowej po 27 sierpnia 2018, nie gwarantujemy pamiątkowej koszulki w żądanym rozmiarze).
 1. KLASYFIKACJA
  1 .
  Generalna:

Kobiet i mężczyzn ( OPEN )

 1. Wiekowa:
 • – klasyfikacje wiekowe w podziale na kobiety i mężczyzn (decyduje rok urodzenia),
Kobiety:

K – 1     16 – 29 lat

K – 2     30 – 39 lat

K – 3     40 – 49 lat

K – 4     50 – 59 lat

K – 5     60 + 69 lat

K – 6     70 +

Mężczyźni:

M – 1     16 – 29 lat

M – 2     30 – 39 lat

M – 3     40 – 49 lat

M – 4     50 – 59 lat

M – 5     60 – 69 lat

M – 6     70 +

 

Kategoria drużynowa minimum 4 osoby (do klasyfikacji liczy się czas czterech najlepszych). Uwaga! Obowiązuje jednakowa pisownia nazwy klubu oraz dokument przynależności do niego.

 1. NAGRODY
 2. gwarantowane medale pamiątkowe dla 180 pierwszych zawodników
 1. gwarantowane koszulki okolicznościowe dla 180 pierwszych zawodników
 2. zwycięzcy w kategorii „open” kobiet i mężczyzn otrzymają nagrody rzeczowe
 3. nagrody rzeczowe dla najlepszych trzech zawodniczek lub zawodników w kategoriach
 4. przewidziano nagrodę dla najlepszej drużyny (warunkiem sklasyfikowania drużyny jest start co najmniej 4 jej zawodników)

Nagrody określone w punktach 3 i 4 nie dublują się.

 

 1. SPRAWY FINANSOWE
 • Koszt udziału w biegu to 35 złotych do końca lipca, od 1 sierpnia do 31 sierpnia 40 złotych, od 1 września do 7 września 45 zł, w dniu zawodów 50 złotych.
 • Dowodem wpłynięcia opłaty startowej jest pojawienie się informacji o wpłacie przy nazwisku zawodnika na liście startowej na stronie www, co następuje po około 3-5 dniach po dokonaniu opłaty. W sytuacji spornej należy podczas weryfikacji w Biurze Zawodów przedstawić dowód wpłaty.
 • Opłata wpisowa jest całkowicie przeznaczona na koszty organizacji biegu.
 • Osoby powyżej 70 rok życia są zwolnione z opłaty startowej, wymagane zgłoszenie faktu uczestnictwa do organizatora.
 • Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.
 • Uczestnik może dokonać wpłaty w imieniu innych Uczestników Biegu.
 • Wpisowe wpłacamy na następujące konto:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rypinie ul. Sportowa 41, 87-500 Rypin

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Oddział w Rypinie

Nr 81 2030 0045 1110 0000 0246 5260

W tytule przelewu koniecznie należy wpisać:XIII Rypiński Bieg po Zdrowie” – imię i nazwisko oraz rok urodzenia.

 • Osoby, które ukończyły cykl Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2017 lub roku 2016 maja prawo do zniżki 5 zł, natomiast osoby, które ukończyły 2 ostatnie cykle 2016 i 2017 mają prawo do zniżki 10 zł. (podlegać to będzie weryfikacji organizatora biegu i organizatora Grand Prix)

  

 1. BEZPIECZEŃSTWO / ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Każdy z uczestników musi posiadać dokument tożsamości. Warunkiem udziału w biegach jest własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w biegach na własną odpowiedzialność. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegu. Organizator nie ponosi się z tego tytułu odpowiedzialności.
 • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe oraz służby kierujące ruchem drogowym
 • Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy
 • Do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego
 • Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora
 • W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne;

UWAGA: Regulamin biegu będzie aktualizowany w ramach zamierzonych planów organizacyjnych.