Regulamin VI Dziecięcego Rypińskiego Biegu Po Zdrowie pobierz

 

 

 

Regulamin

VI Dziecięcego Rypińskiego Biegu Po Zdrowie

 

8 września 2018 r.

 

 

 

 1. TERMIN I MIEJSCE
 • termin: zawody odbędą się 8 września 2018 r. 
 • miejsce: bieg odbędzie się na obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie (MOSiR)
 • start pierwszego biegu nastąpi o godzinie 10.00
 1. CEL ZAWODÓW
 • popularyzowanie biegania wśród dzieci i młodzieży,
 • promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia,
 • zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu,
 • promocja miasta Rypin
 1. ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rypinie, ul. Sportowa 41, 87 – 500 Rypin,

Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87 – 500 Rypin

 

 1. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

9.00     – otwarcie biura zawodów – zapisy

10.00   – zakończenie zapisów na bieg

10.00   – start pierwszego biegu

11.00   – wręczanie nagród

  

 1. DYSTANSE

Biegi będą rozgrywane w następujących kategoriach wiekowych:

 • Bieg Malucha do 4 lat ( rocznik 2014 i młodsi ) – dystans: 30 metrów
 • 5 – 6 lat ( rocznik 2012 – 2013 ) – dystans: 50 metrów
 • 7 – 8 lat ( rocznik 2010 – 2011 ) – dystans: 100 metrów
 • 9 – 10 lat (rocznik 2008 – 2009 ) – dystans: 150 metrów
 • 11 – 12 lat ( rocznik 2006 – 2007 ) – dystans: 400 metrów
 1. UCZESTNICTWO
 • Organizator nie pobiera opłaty startowej;
 • Warunkiem uczestnictwa w biegach dzieci i młodzieży jest dokonanie zgłoszenia uczestnika w biurze zawodów oraz podpis rodzica / opiekuna o wyrażenie zgody na uczestnictwo w biegu. Wyrażenie zgody na udział osoby niepełnoletniej i biorącego za niego odpowiedzialności.
 • Zgłoszenia uczestników dokonuje się w biurze zawodów poprzez podanie danych o uczestniku przez rodzica / opiekuna ( imię, nazwisko i wiek ) oraz podpis rodzica / opiekuna.
 • Limit uczestników biegu dzieci i młodzieży nieograniczony.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę poniesioną przez uczestnika w czasie biegu.

  

 1. NAGRODY

 Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg, otrzymują medal okolicznościowy oraz dyplom za udział w biegu. Limit medali i dyplomów – 150 sztuk niezależnie od kategorii wiekowej.

  

 1. BEZPIECZEŃSTWO / ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW
 • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe
 • Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 •  Dzieci biorące udział w biegach obowiązuje strój sportowy.
 • Rodzice / opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za dziecko – uczestnika.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania zawodów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z imprezy, zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora
 • W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

 

UWAGA: Regulamin biegu będzie aktualizowany w ramach zamierzonych planów organizacyjnych.